DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Số lượng tuyển dụng: 02
Báo cáo trực tiếp: Gíám đốc Khối Tài chính-Kế toán

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

  • Hoạch định & quản lý chung các hoạt động đầu tư của Tập đoàn; xây dựng Kế hoạch đầu tư; đánh giá khả thi các Dự án; tổ chức phát triển quỹ đất; tiến hành mua bán, sáp nhập tạo doanh số và lợi nhuận trên cơ sở chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn